Algemene voorwaarden

GaasbeekLegal is overgegaan in Coupry, vanaf heden zijn de algemene voorwaarden van Coupry van toepassing.

Algemene voorwaarden GaasbeekLegal
Artikel 1. Algemeen
1. GaasbeekLegal is een eenmanszaak naar Nederlands recht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door GaasbeekLegal. aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan GaasbeekLegal te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door GaasbeekLegal. Dat geldt ook indien het uitdrukkelijke of stilzwijgende de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan GaasbeekLegal verbonden persoon wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder verbonden persoon wordt in deze algemene voorwaarden begrepen: werknemers, adviseurs, bestuurders, aandeelhouders, partners en dochterondernemingen van GaasbeekLegal.
3. Een opdracht aan GaasbeekLegal wordt aanvaard, indien GaasbeekLegal of één van de personen die voor haar werkzaam zijn, dit schriftelijk aan de cliënt heeft bevestigd. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.
4. GaasbeekLegal voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.
5. Niet alleen GaasbeekLegal maar ook iedere aan GaasbeekLegal verbonden of vroeger verbonden persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen
Artikel 2. Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid GaasbeekLegal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
2. Als GaasbeekLegal aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van GaasbeekLegal, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
3. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering volgt op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, beperkt de aansprakelijkheid zich tot EUR 25.000 of, indien het bedrag dat in de betreffende zaak reeds is gefactureerd hoger is, tot dat bedrag met een maximum van EUR 40.000.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt iedere aanspraak op schadevergoeding één jaar nadat de cliënt bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade.
5. GaasbeekLegal zal de benodigde zorgvuldigheid betrachten wanneer zij bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon (derde) inschakelt. GaasbeekLegal is niet aansprakelijk voor enige fout van deze derden. De cliënt machtigt GaasbeekLegal om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart GaasbeekLegal tegen aanspraken van derden dienaangaande.
7. Indien de cliënt de inhoud van de door GaasbeekLegal voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de cliënt jegens GaasbeekLegal gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
Artikel 3. Honorarium
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door GaasbeekLegal periodiek worden vastgesteld.
2. Daarnaast is de cliënt aan GaasbeekLegal verschuldigd de verschotten die door GaasbeekLegal ten behoeve van de cliënt worden betaald. Onder de verschotten worden begrepen de vergoeding van de door de advocaat uit te geven kosten zoals onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, procureurskosten en gespecificeerde reiskosten (reisuren en kilometers).
3. De inschakeling van derden geschiedt voor rekening van cliënt. Door GaasbeekLegal ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten en kosten van derden zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht.
Artikel 4. Declaraties
Alle bedragen op de declaraties zijn exclusief BTW. GaasbeekLegal zal haar werkzaamheden maandelijks in rekening brengen met een betalingstermijn van 14 dagen.
Artikel 5. Voorschot
GaasbeekLegal is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen dat met de einddeclaratie wordt verrekend.
Artikel 6. Betaling
1. De declaraties dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald.
2. De cliënt is – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – in verzuim indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. GaasbeekLegal is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom.
3. Daarnaast kan de GaasbeekLegal, indien de cliënt zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, de werkzaamheden opschorten of staken met inachtneming van de gedragsregels.
Artikel 7. Derdengelden
Gelden die ten behoeve van de cliënt worden ontvangen, worden zoveel als mogelijk ontvangen op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden dELB en zo spoedig als mogelijk overgemaakt naar de rechthebbende(n). Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt daarover geen rente vergoed.
Artikel 8. Archivering van dossiers
GaasbeekLegal archiveert ieder dossier gedurende ten minste zeven jaar na de datum van sluiting. Daarna heeft GaasbeekLegal het recht het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.
Artikel 9. Klachten- en geschillenregeling
In geval van een klacht over de dienstverlening door de advocaat, kan de cliënt haar klacht indienen bij GaasbeekLegal. GaasbeekLegal zal een mogelijke oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk aan cliënt voorleggen. Mocht het kantoor de bezwaren naar de mening van cliënt niet bevredigend opgelost hebben, dan kan cliënt een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Zie voor de klachten en geschillenregeling: www.gaasbeeklegal.nl
Artikel 10. Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen de cliënt en GaasbeekLegal is onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de cliënt en GaasbeekLegal.
Artikel 11. Handelsregister
GaasbeekLegal is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55478948. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en zijn te zien en te downloaden op www.GaasbeekLegal.nl
Januari 2016